Ďalšie činnosti

  • Požičovňa stenového debnenia
  • Požičovňa stropného debnenia
  • Dištančné prvky pre výstuž a debnenie, odformovací olej
  • Papierové debnenie okrúhlych a hranatých stĺpov
  • Stratené debnenia
  • Termokoše
  • Vylamovacia výstuž
  • Poradenstvo v oblasti systémového debnenia
  • Predaj a prenájom pojazdného lešenia

Kontaktujte nás pre viac informácií

Ďalšie činnosti